Legal Disclaimer

Geen advies

Deze pagina is de juridische disclaimer van The Reward Foundation. Deze website bevat algemene informatie over juridische zaken. De informatie is geen advies en mag niet als zodanig worden behandeld.

Beperking van garanties

De juridische informatie op deze website wordt verstrekt "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. The Reward Foundation doet geen toezeggingen of garanties met betrekking tot de juridische informatie op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert The Reward Foundation niet dat:

• de juridische informatie op deze website zal constant beschikbaar zijn, of zal überhaupt beschikbaar zijn; of
• de juridische informatie op deze website volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, up-to-date of niet-misleidend is.

Gebruik van diensten en website

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat:

Uw gebruik van de Services en Website (s) is op eigen risico. The Reward Foundation heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud op de Website (s) en die beschikbaar wordt gesteld via de Diensten nauwkeurig en actueel en correct is op het moment van publicatie. De website (s) en services worden echter aangeboden op een 'as is'- en' as available'-basis. We garanderen niet de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid voor het doel van de inhoud die op de Website (s) of via de Diensten wordt aangeboden of dat het gebruik van de Website (s) ononderbroken, virusvrij of foutloos zal zijn. Er wordt door of namens The Reward Foundation geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurige informatie op de website (s) of beschikbaar via de diensten.

Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Services, gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van The Reward Foundation zal enige garantie of andere verplichting creëren die niet uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden wordt vermeld.

De totale aansprakelijkheid van The Reward Foundation jegens u in verband met contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, het gebruik van de Website (s) en / of enige Services is beperkt tot het hoogste bedrag van (a) £ 150.00 en ( b) de prijs die op geldige wijze door u aan The Reward Foundation is betaald op grond van een contract voor betaalde diensten gedurende de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de claim.

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat The Reward Foundation niet aansprakelijk is voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, noch voor directe of indirecte gederfde winst, inkomsten, zaken, verwachte besparingen, goodwill of kansen.

Niets in deze Algemene voorwaarden zal de wettelijke rechten van een consument aantasten of enige aansprakelijkheid voor fraude of overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van The Reward Foundation uitsluiten of beperken.

Professionele hulp

De inhoud op de Website (s) en die beschikbaar wordt gesteld via de Diensten is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld, noch vormt het juridisch of ander professioneel advies of diensten of een aanbeveling om een ​​product of dienst te kopen waarop een er moet een specifieke beslissing worden genomen. De informatie, inhoud van de website (s) en diensten hebben geen betrekking op uw specifieke omstandigheden en daarom mag u niet vertrouwen op de inhoud van de website (s) en diensten als vervanging voor goed professioneel advies.

The Reward Foundation is niet verantwoordelijk voor hoe de inhoud op de Website (s) of beschikbaar via de Diensten wordt gebruikt, geïnterpreteerd of welk vertrouwen erop wordt gesteld. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de resultaten van enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op de website (s) of beschikbaar is via de diensten.

U mag niet op de informatie op deze website vertrouwen als alternatief voor juridisch advies van uw advocaat, advocaat, advocaat, advocaat of andere professionele juridische dienstverlener.

Als u specifieke vragen heeft over enige juridische kwestie, dient u uw advocaat, advocaat, advocaat, advocaat of een andere professionele juridische dienstverlener te raadplegen.

U mag nooit uitstellen met het zoeken naar juridisch advies, geen rekening houden met juridisch advies of juridische stappen ondernemen of stopzetten vanwege informatie op deze website.

Aansprakelijkheid

Niets in deze juridische disclaimer beperkt onze aansprakelijkheid op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan, of sluit onze aansprakelijkheid uit die mogelijk niet wordt uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

Gebeurtenissen buiten onze controle.

Deze clausule legt uit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor gebeurtenissen buiten onze controle.

The Reward Foundation is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraagd uitvoeren van een van onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden of enig gerelateerd contract tussen ons dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle ("Overmacht" ).

Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, omissie of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

  • Stakingen, uitsluitingen en andere industriële acties.
  • Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
  • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemie of andere natuurramp.
  • Onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.
  • Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
Print Friendly, PDF & Email